Nájomca je viac chránený ako prenajímateľ: Čo keď nechce odísť?

Vzťah nájomca a prenajímateľ je pomerne jednoduchý, no nemálo prípadov sa dokáže veľmi ľahko skomplikovať. Nájomca je vo vzťahu s prenajímateľom považovaný za slabšiu stranu a je mu preto poskytovaná zvýšená ochrana. Tú môžete vidieť najmä v tom, že prenajímateľ má neľahkú pozíciu vyjednávaciu pozíciu, ak chce ukončiť nájom.

Nájomca je viac chránený ako prenajímateľ: Čo keď nechce odísť?

Nájomca je viac chránený ako prenajímateľ: Čo keď nechce odísť? (Foto: bigstockphoto.com)

Kedy môže prenajímateľ vypovedať zmluvu?

Prenajímateľ má možnosť vypovedať nájom v trojmesačnej výpovednej lehote. A to vtedy, ak nájomca hrubo porušil svoju povinnosť, ak je odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na prenajímateľovi alebo majetku, ktorý sa v dome nachádza. Tiež vtedy, ak má byť byt vyprázdnený z dôvodu verejného záujmu. Výpoveď musí byť v písomnej forme a obsahovať potrebné informácie. Aby ste si boli istý, či obsahuje všetko, čo má, je dobré využiť právne poradenstvo. Bratislava je práve jedným z tých miest, kde žije veľa ľudí v prenajatých bytoch, takže sa vám to zrejme vyplatí.

Čo keď nájomca nechce opustiť byt?

Či už nájomcovi vypovedáte zmluvu alebo sa mu skončila doba prenájmu určená v zmluve, vždy je veľmi nepríjemné, ak nájomca nechce opustiť byt. V takom prípade nemáte inú možnosť, len sa brániť súdnou cestou. Tá je samozrejme nákladná, a hoci v prípade úspechu budú náklady uhradené, tak aj zdĺhavá. Ak nájomca neuposlúchne žiadnu výzvu na vyprázdnenie a uvoľnenie bytu, neostáva prenajímateľovi nič iné, len sa obrátiť na súd. Najskôr musíte zaslať oficiálnu predžalobnú výzvu, ktorá je vlastne poslednou výzvou na dobrovoľné plnenie. Ak sa byt ani tak neuvoľní, podá prenajímateľ žalobu na príslušnom súde. Samozrejme, všetko musí byť presne podľa daných pravidiel a zákonov, takže sa oveľa viac vyplatí využiť právne poradenstvo. Bratislava či iné mestá skrývajú mnoho právnických kancelárií, takže určite nebude mať problém niekoho vybrať. Vždy je lepšie poradiť sa ako potom bojovať s nepríjemným nájomcom.

Text:PR

Podobné články